ASESORIAS NAPOLES | info@asesoriasnapoles.es |
T. 93 468 58 10 / F. 93 468 58 11

Impost sobre successions i donacions

L’impost sobre successions i donacions és un tribut pertanyent al sistema tributari espanyol.

La seva finalitat és la renda que suposa l’increment patrimonial produït per l’acceptació d’una herència o donació.

Què grava l’impost?

 

  • L’adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori.
  • L’adquisició de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i entre vius (per exemple, la condonació del deute amb ànim de liberalitat o la renúncia de drets a favor d’una persona determinada).
  • La percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurances de vida, quan el contractant (el que paga) sigui persona diferent del beneficiari (el que rep), llevat que aquestes quantitats han de tributar com a rendiments del treball en l’IRPF.