ASESORIAS NAPOLES | info@asesoriasnapoles.es |
T. 93 468 58 10 / F. 93 468 58 11

Tributs locals

L’assessorarem sobre els tributs locals:

  • Tributs de tots els ens locals: les taxes i les contribucions especials.
  • Tributs de determinats ens locals: impostos (municipis) i recàrrecs sobre impostos (províncies en l’impost d’activitats econòmiques i les àrees metropolitanes en l’impost sobre béns immobles).

Tipus de tributs locals:

Impostos municipals obligatoris, que han de ser exigits, en tot cas, pels ajuntaments, (article 59.1 del TRLRHL)

  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Impostos municipals potestatius, l’exigència és voluntària per als ajuntaments (art. 59.2 TRLRHL)

  • Impost sobre construccions, obres i instal·lacions (ICIO)
  • Impost