ASESORIAS NAPOLES | info@asesoriasnapoles.es |
T. 93 468 58 10 / F. 93 468 58 11

Tramitació i negociació d’expedients de regulació d’ocupació

Realitzem els procediments administratius necessaris, perquè una empresa obtingui el permís de l’autoritat laboral competent, per poder acomiadar als seus empleats en circumstàncies diferents de les habituals.

És un procediment excepcional que només es pot iniciar si concorren determinades circumstàncies estipulades per la llei (podrien també sol · licitar els empleats si consideren que el fet que l’empresa no ho faci els pot causar algun perjudici)

La tramitació d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) només es pot iniciar si concorren les següents circumstàncies:

  • Mort de l’empresari o desaparició de la personalitat jurídica de l’empresa.
  • Acomiadament col · lectiu o suspensió de la relació laboral per causes de força major, és a dir, circumstàncies no previstes que impedeixen el desenvolupament normal de l’activitat com un incendi .
  • Acomiadament col · lectiu o suspensió basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció, quan la fi sigui millorar la viabilitat de l’empresa o aquesta sigui impossible.

Algunes de les nostres gestions:

  • Consultes i diàleg per arribar a algun acord amb els treballadors o als seus representants.
  • Sol · licitud de l’Expedient de regulació d’ocupació a l’autoritat laboral competent:
    • Memòria amb les al·legacions legals que corresponguin a la situació de l’empresa, així com, els corresponents documents acreditatius.
    • Informe del nombre de treballadors, de les seves funcions i d’aquells que es veuran afectats.

Després de la sol·licitud s’inicia un període de diàleg entre l’empresa i els treballadors per tal d’arribar a un acord. Aquesta negociació no podrà ser inferior a 30 dies. En el cas de les empreses de menys de 50 treballadors aquest període es redueix a 15 dies.

Però, si s’arriba a un acord es podrà finalitzar la negociació en qualsevol moment, llevat que el pacte consisteixi en la suspensió de la relació laboral entre l’empresa i els treballadors. En aquest cas, encara que hi hagi acord serà necessari que el període de consultes tingui una durada mínima de 15 dies.

Si finalment els treballadors fossin acomiadats tindran dret a una indemnització, que serà pactada durant la negociació entre els representants dels treballadors i Assessoria Nàpols en nom de l’empresa.